SUBJECT BASIC
                                                                             
      X MIA-1 X MIA-2 X MIA-3 X MIA-4 X MIA-5 X MIA-6 X MIA-7 X MIA-8 X IIS-1 X IIS-2 X IIS-3 X IIS-4 XI_IIS-1 XI_IIS-2 XI_IIS-3 XI_IIS-4 XI_MIA-1 XI_MIA-2 XI_MIA-3 XI_MIA-4 XI_MIA-5 XI_MIA-6 XI_MIA-7 XI_MIA-8 XII_MIA-2 XII_MIA-1 XII_MIA-3 XII_MIA-4 XII_MIA-5 XII_MIA-6 XII_IIS-2 XII_MIA-7 XII_IIS-1 XII_IIS-3 XII_IIS-4 XII_IIS-5
Senin 1 8:00 - 8:45                                                                        
2 9:00 - 9:45 EKO Sjr-W BIN TIK PKn BIO PtL KWU Sjr-W PJAS BIN PAI PJAS PtL TIK Mtk-W GEO:Mtk-W Mtk-W BIN PAI EKO PKn KIM KWU GEO:BIO KIM PKn PJAS KIM EKO BING SENI SOS Mtk-W BIO BIN
3 10:00 - 10:45 BING Sjr-W BIN TIK PKn BIO PJAS KWU Sjr-W BK BIN Mtk-W PJAS GEO:SENI PtL Mtk-W GEO:Mtk-W Mtk-W BIN PAI EKO PKn KIM KWU GEO:BIO KIM PKn PJAS KIM EKO BING SENI SOS Mtk-W BIO BIN
Tertarik, Klik GO 4 11:00 - 11:45 BING BING Sjr-W PAI Sjr-W BIO PJAS BK EKO BIN PKn Mtk-W EKO GEO:SENI BIN BING BIO KIM KWU Mtk-W:FIS Sjr-W KIM PJAS EKO:Mtk-W PKn PAI KIM:TIK PJAS PtL Mtk-M:PtL GEO:SOS Mtk-W SENI Sjr-W GEO Mtk-W
5 12:00 - 12:45 BING BING Sjr-W PAI Sjr-W BK PJAS Mtk-W EKO BIN PKn BIN EKO GEO BIN BING BIO KIM KWU Mtk-W:FIS Sjr-W KIM PJAS EKO:Mtk-W PKn PAI BIO:KIM PtL BIO Mtk-M:PtL GEO:SOS Mtk-W SENI Sjr-W GEO Mtk-W
6 13:00 - 13:45 KIM BK BIO PAI Mtk-W:TIK SENI PKn Mtk-W EKO Sjr-M PJAS BIN BING GEO Sjr-W PtL SENI GEO Mtk-W:KIM PKn BING BIO PJAS KIM BING BIN:PAI BIO Sjr-W BIO FIS PJAS KIM GEO:TIK KWU   SENI
7 14:00 - 14:45 KIM EKO BIO Sjr-W Mtk-W:TIK SENI PKn   PAI Sjr-M PJAS TIK BING Mtk-W Sjr-W SOS SENI GEO Mtk-W:KIM PKn BING BIO BING KIM BING BIN PtL Sjr-W Mtk-W FIS PJAS KIM GEO:Mtk-W KWU   SENI
8 15:00 - 15:45 KIM EKO BIO Sjr-W   Mtk-M     PAI Sjr-M PAI TIK   Mtk-W PJAS SOS     TIK       BING           Mtk-W   PJAS PtL Mtk-W      
9 16:00 - 16:45                                                                        
Selasa 1 8:00 - 8:45 BING Sjr-W Mtk-M PJAS SENI KWU TIK BIN BIN PKn Sjr-W BING PAI BING GEO PKn PJAS FIS Mtk-W Sjr-W Mtk-W KIM BIN FIS BIO PKn KIM Mtk-W PAI FIS Mtk-W PtL EKO GEO BIN EKO
2 9:00 - 9:45 BING Sjr-W Mtk-M PJAS SENI KWU TIK BIN BIN PKn Sjr-W BING PAI BING Sjr-M:GEO PKn PJAS FIS Mtk-W Sjr-W Mtk-W KIM BIN FIS BIO PKn KIM Mtk-W PAI FIS Mtk-W PtL EKO GEO BIN EKO
3 10:00 - 10:45 Sjr-W KWU Mtk-M BIN:PJAS FIS GEO BIO Mtk-M SENI PtL Sjr-W BING EKO PAI Sjr-M:EKO GEO PJAS SENI FIS Mtk-W TIK BIN FIS KIM PJAS BIO BIO PAI:GEO:KIM PAI BIO PKn FIS EKO:Mtk-W   EKO SOS
4 11:00 - 11:45 Sjr-W KWU BING BIN:PtL FIS GEO BIN:BIO TIK SENI BING PJAS PKn EKO PAI EKO GEO PAI SENI FIS Mtk-W PJAS BIN FIS KIM PJAS BIO BIO PAI:GEO:KIM   BIO PKn FIS EKO:Mtk-W   EKO SOS
5 12:00 - 12:45 PJAS Mtk-M BING KWU FIS GEO BIN:BIO TIK Sjr-W BING Mtk-W PKn SENI EKO GEO:BING PAI GEO Mtk-W BIN:PAI KIM PJAS FIS EKO BIN PJAS GEO:Mtk-W BIN PAI:BIO   PKn KIM BIO Sjr-M Sjr-M Mtk-W BIO
6 13:00 - 13:45 PJAS Mtk-M BING KWU GEO PtL KIM BIO Sjr-W BING Mtk-W SENI SENI EKO GEO:BING PAI GEO Mtk-W BIN:PAI KIM PJAS FIS EKO BIN PAI GEO:Mtk-W BIN BIO   PKn KIM BIO Sjr-M Sjr-M:PJAS Mtk-W BIO
7 14:00 - 14:45 PJAS Mtk-M BIN Sjr-W GEO PKn KIM BIO TIK Sjr-W BIN SENI Sjr-M PJAS PKn BING Mtk-W BIO GEO BIN KIM Sjr-W PAI BIO PAI:Mtk-W PtL FIS FIS EKO Mtk-W EKO PKn GEO PJAS SOS Sjr-M
8 15:00 - 15:45 BK EKO BIN Sjr-W GEO PKn KIM BIO TIK Sjr-W BIN PJAS Sjr-M PJAS PKn BING Mtk-W BIO GEO BIN KIM Sjr-W PAI BIO PAI:Mtk-W PtL FIS FIS EKO Mtk-W EKO PKn GEO PJAS SOS Sjr-M
9 16:00 - 16:45                                                                        
Rabu 1 8:00 - 8:45 TIK PJAS BING Sjr-W PtL Sjr-W GEO PAI BING PAI Sjr-W BIN GEO SOS Mtk-W   PKn PAI GEO FIS BIN KWU Sjr-W PJAS KIM GEO BING Mtk-M EKO BIN SENI Mtk-W Sjr-W   PJAS PKn
2 9:00 - 9:45 TIK PJAS BING Sjr-W PAI Sjr-W GEO PAI BING EKO Sjr-W BIN GEO SOS Mtk-W   PKn PAI GEO FIS BIN KWU Sjr-W PJAS KIM GEO BING Mtk-M EKO BIN SENI EKO:Mtk-W Sjr-W   PJAS PKn
3 10:00 - 10:45 BIN PJAS SENI BIO PAI BIN GEO PAI Sjr-W EKO SOS Sjr-M BING BIN SOS GEO Mtk-W BING BIO BIN Mtk-W FIS BIO PJAS FIS SENI Sjr-W BIN Mtk-M PJAS PAI EKO:KIM BING   PJAS TIK
4 11:00 - 11:45 BIN PtL SENI BIO PAI BIN BING Mtk-W Sjr-W EKO SOS Sjr-M BING BIN SOS GEO:PJAS Mtk-W BING BIO BIN Mtk-W EKO:FIS BIO Mtk-W FIS SENI Sjr-W BIN Mtk-M PJAS PAI KIM BING PKn EKO GEO
5 12:00 - 12:45 Sjr-W TIK PAI BIO BIN PAI BING Mtk-W Sjr-M Sjr-W SOS Sjr-M SOS BING EKO PJAS BING BIN   BIO FIS BIN:EKO:Mtk-W KWU Mtk-W SENI BIO Mtk-M BING PtL PJAS PAI Sjr-W BIN PKn EKO GEO
6 13:00 - 13:45 Sjr-W TIK PAI FIS BIN PAI SENI BING Sjr-M Sjr-W EKO BK SOS BING EKO PJAS BING BIN   BIO FIS BIN:Mtk-W KWU PKn SENI BIO Mtk-M BING PtL Mtk-W Mtk-W Sjr-W BIN Sjr-M BIO SOS
7 14:00 - 14:45 BIO KIM PAI FIS KIM PAI SENI BING Sjr-M GEO EKO PtL BIN EKO PJAS Sjr-W BIN GEO   GEO BIO EKO Mtk-W:BIO PKn Mtk-M BING Mtk-W FIS:TIK Sjr-W Mtk-W Mtk-W BIN PJAS Sjr-M BIO SOS
8 15:00 - 15:45 BIO KIM Sjr-W FIS KIM   Mtk-W SENI BIN GEO EKO PAI BIN EKO PJAS Sjr-W BIN GEO Mtk-W GEO BIO EKO Mtk-W:BIO Sjr-W Mtk-M BING Mtk-W GEO:FIS Sjr-W KIM SOS BIN PJAS SENI   EKO
9 16:00 - 16:45 BIO KIM Sjr-W BK KIM   Mtk-W SENI BIN GEO PtL PAI             Mtk-W         Sjr-W       GEO   KIM SOS TIK PJAS SENI   EKO
Kamis 1 8:00 - 8:45 FIS BIO PKn BING Sjr-W FIS Mtk-W EKO PJAS SENI GEO SOS PJAS Sjr-M SENI TIK BIN BIO PtL BIO Mtk-W BING BIN PAI Mtk-W FIS PtL Mtk-M PJAS PAI KIM BIO BIN EKO Sjr-W Mtk-W
2 9:00 - 9:45 FIS BIO PKn BING Sjr-W FIS Mtk-W EKO PJAS SENI GEO SOS Mtk-W Sjr-M SENI EKO BIN BIO PJAS BIO Mtk-W BING BIN PAI Mtk-W FIS PtL Mtk-M PJAS PAI KIM BIO BIN EKO Sjr-W Mtk-W
3 10:00 - 10:45 FIS BIO PtL SENI PJAS FIS Mtk-W EKO BING BIN GEO SOS Mtk-W BIN BIN EKO BIO PKn PJAS GEO SENI Mtk-W Mtk-W PtL Mtk-M PJAS GEO BIN PJAS PAI Sjr-M Mtk-W KIM BIN BING PAI
4 11:00 - 11:45 Sjr-W PKn Sjr-W SENI PJAS Mtk-W PAI PtL BING BIN BIO EKO EKO BIN:Mtk-W BIN BING BIO PKn:FIS PJAS GEO SENI Mtk-W EKO:Mtk-W FIS Mtk-M PJAS GEO BIN BIO PtL Sjr-M Mtk-W KIM BIN BING PAI
5 12:00 - 12:45 Sjr-W PKn Sjr-W Mtk-M PJAS Mtk-W PAI BIN BING BIO BIO EKO EKO PKn:Mtk-W   BING TIK FIS:KIM Mtk-W SENI PtL PJAS EKO:KIM FIS GEO PJAS BIN PtL BING:BIO Sjr-W BIN EKO PAI SOS Mtk-W PAI
6 13:00 - 13:45 BIN Sjr-W FIS Mtk-M KWU Mtk-W PAI BIN PKn PJAS BIO EKO GEO PKn PAI BIN FIS KIM Mtk-W SENI EKO PJAS KIM BIN GEO Mtk-M BIN PtL BING:FIS Sjr-W BIN EKO PAI SOS Mtk-W PtL
7 14:00 - 14:45 BIN Sjr-W FIS Mtk-M KWU BING Mtk-M FIS PKn PJAS PAI GEO GEO TIK PAI BIN FIS PtL BING Mtk-W EKO PJAS PKn BIN   Mtk-M PJAS KIM FIS BIO EKO BIN PAI KIM SOS BING:EKO
8 15:00 - 15:45 SENI BIN FIS PKn BIN BING KWU FIS BIO TIK PAI GEO BING EKO EKO Sjr-M Mtk-W Mtk-W BING Mtk-W BIO PAI PKn SENI   BIN PJAS KIM Mtk-M BIO EKO BIN PtL KIM SOS BING:EKO
9 16:00 - 16:45 SENI BIN BK PKn BIN   KWU FIS   TIK BK GEO BING EKO EKO Sjr-M Mtk-W Mtk-W PAI PtL BIO PAI   SENI   BIN PJAS   Mtk-M              
Jumat 1 8:00 - 8:45                                                                        
2 9:00 - 9:45 PKn SENI KWU KIM Mtk-W PJAS BIN Mtk-M BK SOS BING BIO Sjr-M   Mtk-W EKO:EKO PtL PAI   KIM PAI PAI FIS     Sjr-W GEO BIO PKn:TIK BIN EKO FIS   EKO:Mtk-W:KIM BIN:SENI Sjr-M
3 10:00 - 10:45 PKn SENI KWU KIM Mtk-W PJAS BIN Mtk-M PtL:PAI SOS BING BIO Sjr-M   Mtk-W:SOS BIN:EKO:EKO FIS Mtk-W   KIM BIN   FIS Mtk-W   Sjr-W GEO BIO PKn:Mtk-W BIN EKO FIS   EKO:Mtk-W:KIM:TIK BIN:SENI Sjr-M
4 11:00 - 11:45 KWU FIS KIM KIM BK PJAS EKO Mtk-M EKO SOS BING BIO PtL   BING:SOS BIN:PAI FIS Mtk-W   PAI BIN:Mtk-W   Mtk-W Mtk-W BIN:PtL   PAI   Mtk-W Mtk-M:TIK GEO     PAI PKn:Sjr-M:EKO PJAS
5 12:00 - 12:45 KWU FIS KIM   BING BIN EKO PKn EKO PAI SENI Mtk-W BIN SOS BING Sjr-M KIM BIN BIO:FIS Mtk-W Mtk-W:KIM Mtk-W Mtk-W BING BIN:FIS:PtL KIM PAI   BIN Mtk-M:SENI GEO   EKO PAI PKn:Sjr-M:EKO PJAS
6 13:00 - 13:45 PtL FIS KIM   BING BIN EKO PKn PJAS PAI SENI Mtk-W BIN SOS PAI Sjr-M KIM BIN BIO:FIS Mtk-W KIM Mtk-W PtL BING FIS KIM PAI   BIN SENI     EKO PAI TIK PJAS
7 14:00 - 14:45                                                                        
8 15:00 - 15:45                                                                        
9 16:00 - 16:45                                                                        
Sabtu 1 8:00 - 8:45 Mtk-M PAI GEO BING EKO KIM FIS PJAS BIO Sjr-W EKO Sjr-W PAI Sjr-M   Mtk-W KWU PJAS Sjr-W BING FIS BIO SENI TIK BIN FIS Mtk-M SENI BIN KIM PtL Mtk-W PKn   GEO Sjr-W
2 9:00 - 9:45 Mtk-M PAI GEO BING EKO KIM FIS GEO:PJAS BIO Sjr-W EKO Sjr-W TIK Sjr-M   Mtk-W KWU PJAS Sjr-W BING FIS BIO SENI PAI BIN FIS Mtk-M SENI BIN KIM TIK Mtk-W PKn PtL GEO Sjr-W
3 10:00 - 10:45 Mtk-M PAI GEO BING EKO:Sjr-W KIM FIS GEO:PJAS SOS EKO TIK BING Sjr-W:Mtk-W BING Sjr-M SENI PAI PJAS KIM KWU PKn TIK PAI BIO Sjr-W Mtk-M Mtk-W Mtk-W FIS EKO BIN PJAS SOS BIN:BING Sjr-M GEO
4 11:00 - 11:45 PAI BIN PJAS GEO Sjr-W:BIO EKO BK GEO:KIM SOS EKO TIK BING Sjr-W:Mtk-W BING Sjr-M SENI PAI TIK KIM KWU PKn PtL Mtk-W BIO Sjr-W Mtk-M Mtk-W Mtk-W FIS EKO BIN PJAS SOS BIN:BING Sjr-M GEO
5 12:00 - 12:45 PAI BIN PJAS GEO BIO EKO Sjr-W KIM SOS BING Mtk-W EKO PKn PJAS   SOS KIM Sjr-W SENI TIK KWU Mtk-W Mtk-W EKO TIK PtL SENI PKn KIM   Sjr-W BING:PJAS Sjr-M GEO PAI BIO
6 13:00 - 13:45 PAI BING PJAS GEO BIO EKO Sjr-W KIM GEO BING Mtk-W EKO PKn Sjr-W   SOS KIM Sjr-W SENI PJAS KWU Mtk-W TIK EKO PtL TIK SENI PKn KIM   Sjr-W PAI:BING Sjr-M GEO PAI BIO
7 14:00 - 14:45 EKO BING TIK BIN   TIK Mtk-W Sjr-W GEO BIO BING PJAS SOS Sjr-W BING   Sjr-W KWU PKn PJAS PAI SENI   Mtk-W KIM Mtk-W FIS   SENI BING Sjr-M PAI KIM SOS PAI BIN
8 15:00 - 15:45 EKO BING TIK BIN   TIK Mtk-W Sjr-W GEO BIO BING PJAS SOS PAI BING   Sjr-W KWU PKn PJAS PAI SENI   Mtk-W KIM Mtk-W FIS   SENI BING Sjr-M PAI KIM SOS PtL BIN
9 16:00 - 16:45                                                                        
                                                                             
TEACHERS
HT-2 Drs.Hj.HASNAH TAHAR, MPd.I SU-22 SYAFRUDDIN, S.Pd. HW-42 Dra.HERAWATI.Z WI-62 Dra.Hj.WIWIK INDRIATI
NT-3 Drs. NGATIMIN MA-23 MOCHAMAD ALI, S.Pd. M.Pd MU-43 Dra.MUSRI UTAMI AS-63 ASMAWATI,S.Sos.
YD-4 Dra.Hj.YUNIDAWATI SR-24 SUMI RAHAYU,S.Pd. SH-44 SITI HAMIDAH,S.Pd. EN-64 Dra.EKO NONANINGSIH
YN-5 Hj.YESNETTY,S.Pd. ML-25 Dra.Hj.MARLENA, M.Pd. YA-45 YENI AMALIA, S.Pd. MJ-62 Dra.Hj.MUJIATI,M.MPd .
RD-6 Dra.Hj. RUSDIANA IY-26 Dra.INDRAYATI AN-46 Dra.ARUMNINGSIH NM-66 Dra.NI MADE SUARMIATI
MS-7 MERI SANJAYA,S.Pd. NA-27 Dra.NELIARTI TJ-47 TOTO JUHARTO,S.Pd. TL-67 TITIK LESTARY, S.Pd,M.MPd
DY-8 Dra.HUTKRIS MADETI.Y PT-28 PURNAMA W.TURNIP,S.Pd. HN-47 Dra.Hj.HASTUTININGSIH AW-68 Dra.ASMAWATI
SH-9 Dra.SRI HERNIATI IY-29 Dra.Hj.ISMIYATI JN-49 Dra.Hj.JAMINAR PB-69 Dra.Hj.PEBRIANA,M.Pd.
SE-10 Dra.SERI ENANI ID-30 Dra.Hj.INDATI SB-50 SANDRA BUDIYANTI,S.Pd. BO-70 BETY OCTARIA, S.Pd.
EL-11 Dra.ENI LESTIORINI MA-31 MINTO ASRI,S.Pd. SS-51 Dra.SITI SUBEKTI LL-71 LIPTA LIANA, S.Kom.
IW-12 Dra.ISNORAWATI NA-32 NUR AZIZAH . D, S.Si. PP-52 Hi.PAIZIN PRIYATNA,S.Pd.MMPd ML-72 MEILIANA,S.Kom.
SM-14 Drs.SUMARNO EM-33 Drs.EDISON MANALU,  MA. BS-53 BUDI SETIAWAN,A.Md. SR-73 SRI ERNAWATI,A.Md.
NW-13 Dra.Hj. NANY WIDOWATI EP-34 EKO PUJA KESUMA, S.Pd. SY-54 Drs.Hi.SUPRIYANTO, M.MPd. MW-75 MASLINA WATI,S.Ag.
EY-15 Drs.EVIEYANTI.AF RW-35 RATNAWIDA,S.Pd SP-55 SUNU PURWANTO,S.Pd. CA-76 CANDRA AYU NINGRUM,S.Pd.
MO-16 Dra. MASRONAH TS-36 TIKA SEVINALIA, S.Pd. DY-56 DEVI  YULIANA, S.Pd. RM-77 RIO MULYANTO,S.Pd.
SM-17 SASRI MARILON,S.Pd. EM-37 Dra.ELISMI EL-57 Dra.ELIDA NAIBAHO SS-78 SUSANTI,S.Pd.
YT-18 Dra.YULIA TRI DIANA,M.MPd ST-38 SUTRISNO, S.Pd NY-58 NAWARIYATI,S.Pd. PT-79 PINTOKO
HY-19 Dra.HIDAYATI, M.MPd. SN-39 Dra.SITI NURJANAH AJ-59 Drs.AGUS JAINI DW-80 DARWIN
AD-20 ANIDAR,S.Pd. US-40 UNTUNG SUNARDI,S.Pd. YA-60 Dra.YULIANTI A.S.
SR-21 Dra. Hj.SITI RUMINI,M.Pd AU-41 Drs.Hi.ALI USMAN RN-61 ROSMANITA, A.S.Pd.
SUBJECTS
PAI Pendidikan Agama Islam
PKn Pancasil dan kewarganegaraan
BIN Bahasa Indonesia
Sjr-W Sejarah Wajib
Sjr-M sejarah minat
BING Bhs. Inggris
EKO Ekonomi
GEO GEOGRAFO
PJAS PENJASKES
SENI PEN. SENI
Mtk-W MATEM WAJIB
Mtk-M MATEM MINAT
BIO BIOLOGI
KWU PRAKEWIR
FIS FISIKA
KIM KIMIA
SOS SOSIOLOGIK
BK BIMBINGAN KONSELING
TIK KOMPUTER
PtL POTENSI LAMPUNG